Program

Program studiów, czyli czego uczymy.

 

Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, projektowania, programowania i administracji relacyjnymi bazami danych.

W naszych studiach skoncentrowaliśmy się na nauczaniu najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie: Oracle oraz SQL Server. Systemy bazodanowe są jądrem współczesnych systemów informatycznych, decydującym w dużej mierze o wydajności, możliwościach a także skalowalności, a więc możliwościach rozbudowy tychże systemów. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy.

Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, nie mające żadnego przygotowania, jak również osoby już znające nauczane systemy, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

 

Temat Liczba godzin Wykłady Laboratoria ects
Wykład wprowadzający 4 4 0 0
Wstęp do relacyjnych baz danych 2 2 0 0
Metodyka modelowania baz danych 4 0 4 1
Język baz danych T-SQL 36 10 26 4
Administracja I SQL Server 20 6 14 3
Administracja II SQL Server 20 6 14 3
GIS 8 2 6 2
XML 14 4 10 2
SUMA (semestr I): 108 34 74 15
Język PL/SQL 30 10 20 4
Administracja I Oracle 19 6 13 3
Administracja II Oracle 19 6 13 3
Oracle Application Express 8 2 6 2
Business Inteligence (SQL Server) 32 10 22 4
SUMA (semestr II): 108 34 74 16
SUMA (oba semestry): 216 68 148 31

 

 

Opis przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy ramowy spis zagadnień omawianych na poszczególnych przedmiotach. Zastrzegamy jednak, że poniższy spis ma charakter poglądowy i pewne zmiany moga zostać w nim dokonane po szczegółowych uzgodnieniach między wykładowcami. Staramy się również przedstawiać wiedzę aktualną, podążając za wprowadzanymi w nowych wersjach oprogramowania zmianami: nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i możliwościami.

Wstęp do relacyjnych baz danych

 1. Modele baz danych
 2. Elementy teorii relacyjnych baz danych
 3. Podstawowe pojęcia i funkcjonalności
 4. Najpopularniejsze systemy RDBMS

Język baz danych T-SQL

T-SQL to język baz danych w implementacji Microsoft; w dużym stopniu zgodny ze standardem SQL; doskonały punkt wyjścia do nauki pracy z relacyjnymi bazami danych wógóle, nie tylko z produktami Microsoft.

 1. Środowisko SQL Server Management Studio oraz SQLCMD
 2. Podstawy i składnia języka SQL
 3. Proste kwerendy, formatowanie wyników
 4. Filtrowanie danych
 5. Kwerendy z wielu tabel
 6. Grupowanie i podsumowywanie danych
 7. Podkwerendy
 8. Modyfikowanie danych
 9. Obiekty bazy danych
 10. Zarządzanie transakcjami

Administracja I i II SQL Server

Przedmiot ten obejmuje wszystkie najważniejsze czynności administracyjne tego najpopularniejszego pod Windows systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych; ze względu na przyjazne środowisko i łatwość obsługi a jednocześnie duże możliwości doskonale nadaje się do rozpoczęcia nauki i poznania na jego przykładzie zarządzania relacyjnymi bazami danych.

 1. Instalacja i konfiguracja SQL Server
 2. Tworzenie bazy danych
 3. Tworzenie struktury logicznej i fizycznej bazy danych
 4. Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
 5. Organizacja danych
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem
 7. Tworzenie kopii zapasowych (backup), odtwarzanie bazy danych
 8. Techniki wysokiej dostępności
 9. Monitorowanie bazy danych i serwera
 10. Replikacja

Język PL/SQL

Język PL/SQL jest rozwinięciem języka SQL w implementacji Oracle; umożliwia tworzenie procedur i funkcji w bazach danych Oracle. Zajęcia rozpoczynamy od omówienia różnic w stosunku do języka zaimplementowanego w SQL Server oraz specyficznych funkcji Oracle.

 1. Oracle SQL (różnice i specyficzne funkcje)
 2. Wprowadzenie do PL/SQL
 3. Moduły i pakiety
 4. Tworzenie nazwanych modułów i funkcji
 5. Tworzenie i zarządzanie wyzwalaczami

Administracja Oracle I i II

Oracle to napopularniejsze systemy bazodanowe na świecie, wykorzystywane w wielu instytucjach, wszędzie tam gdzie potrzebne są duże i wydajne bazy danych; ze względu na rozbudowane możliwości i dużą funkcjonalność specjaliści z tej dziedziny są niezwykle cenieni i poszukiwani.

 1. Struktura logiczna i fizyczna baz Oracle
 2. Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
 3. Wykorzystanie PL/SQL do wspomagania zarządzania
 4. Zarządzanie strukturą fizyczną bazy danych
 5. Kopie zapasowe i odtwarzanie
 6. Konfigurowanie zabezpieczeń, uprawnień i wykorzystania zasobów systemowych
 7. Wykorzystanie narzędzia RMAN

Oracle Application Express

Oracle ApEx jest środowiskiem typu Rapid Application Development, a więc środowiskiem do szybkiego, łatwego i przyjemnego tworzenia bazodanowych aplikacji www. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania i tworzenia baz danych. Twórca aplikacji większość czynności, takich jak tworzenie stron/ekranów, czy też menu, wykonuje przy pomocy kreatorów. Popularność tego środowiska na świecie przerosła oczekiwania firmy Oracle. W dodatku, cały czas przybywa nowych użytkowników i firm, które swoje aplikacje wdrażają na platformie APEX. Jej możliwości są bardzo duże: od zarządzania uprawnieniami do tworzenia bardzo efektownych wykresów lub map w technologii flash. Wszystko to bez posiadania specjalistycznej wiedzy.

 • Tworzenie i zarządzanie obszarami roboczymi, użytkownikami i uprawnieniami
 • Tworzenie i konfigurowanie ustawień aplikacji
 • Typy i właściwości stron
 • Konfigurowanie menu aplikacji
 • Elementy dynamiczne na stronach
 • Praca z wykresami i mapami
 • Tworzenie kreatorów importu danych
 • Rozbudowa aplikacji: skróty, system pomocy, itp.
 • Przenoszenie aplikacji

Business Intelligence (SQL Server)

W ramach przedmiotów nauczane są trzy aplikacje dostarczane wraz z SQL Server.
Analysis Services – środowisko do tworzenia i zarządzania hurtowniami danych; posiada zaimplementowany szereg algorytmów Data Mining (Eksploracji Danych), takich jak sieci neuronowe, drzewa decyzyjne itp., dzięki czemu można w wygodny i efektywny sposób korzystać z tych technologii podczas analizy danych.
Reporting Services – środowisko do projektowania, tworzenia, zarządzania, udostępniania i dystrybucji raportów; pozwala w wygodny i wydajny sposób tworzyć niezwykle efektowne raporty przedstawiające wizualizacje danych.
Integration Services – środowisko wspomagające procesy transferu danych ETL (ang.: Extract – Transform – Load). Umożliwia definiowanie kierunków transferu, zależności między zadaniami, transformacji, obsługi błędów, a także pozwala na monitorowanie i określanie uprawnień; ze względu na rosnącą liczbę różnorodnych wysoce specjalizowanych systemów informatycznych coraz częściej pojawia się potrzeba wymiany danych między różnymi środowiskami i instytucjami; omawiane w czasie studiów rozwiązania pozwalają na automatyzację i pełną kontrole takich procesów.
Labratoria są tak zaplanowane, że słuchacze uczą się od strony praktycznej łączyć i zapewniać współpracę między sobą poszczególnych aplikacji.

 1. Wprowadzenie do hurtowni danych (Analysis Services)
 2. Podstawy architektury hurtowni danych
 3. Tworzenie hurtowni danych
 4. Konfigurowanie i zarządzanie technikami ETL
 5. Zarządzanie hurtownią danych
 6. Wykorzystanie data mining
 7. Instalowanie i konfigurowanie usług raportowych
 8. Tworzenie raportów i ich konfigurowanie

XML

XML (ang.: Extensible Markup Language ) to standard zapisu danych strukturalnych. Umożliwia oddzielne zdefiniowanie danych, formatu i struktury; obecnie, standardowy i podstawowy sposób wymiany danych miedzy różnymi systemami; coraz więcej banków danych i instytucji udostępnia dane w tym formacie.

GIS

GIS (ang.: Geographic Information System ) technologia służąca do wprowadzania, przechowywania i wizualizacji danych przestrzennych, w tym geograficznych; pozwala na efektywną pracę z danymi tego typu, sprawdzanie wzajemnych relacji między punktami, trasami i obszarami; ze względu na upowszechnienie technologii GPS i map cyfrowych w ostatnich latach niezwykle popularny i intensywnie rozwijany.

raki bu