Rekrutacja

Wymagania formalne

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Studia dysponują 38 miejscami. Zajęcia są odpłatne i trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele.

Opłaty i terminy

Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty kwoty za całe studia lub rozłożenia opłaty na dwie raty.

Wpisowe:
400 PLN – opłata wymagana przy składaniu dokumentów

Opłata jednorazowa:
6000 PLN – uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru

Opłata w ratach (dwie wpłaty semestralne):
3250 PLN – uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru
3250 PLN – uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć drugiego semestru

Potwierdzenie wpłaty części wpisowej należy dostarczyć w trakcie rekrutacji. Przy opłacie jednorazowej za całe studia potwierdzenie należy dostarczyć (mailem, lub osobiście) do Sekretariatu Studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Przy dwóch opłatach semestralnych, potwierdzenia wpłaty każdej raty należy dostarczyć (mailem, lub osobiście) przed rozpoczęciem każdego semestru.

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

W przypadku, gdy Nabywcą jest firma Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

Dane do przelewu

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Numer konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

tytułem: 597-10-130100-W00216-99 Imię i Nazwisko uczestnika

 

Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez systemu rekrutacyjny – https://rekrutacja.sggw.edu.pl

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy przewodnik przedstawiający kolejne kroki do wykonania w systemie – link do przewodnika

Dofinansowanie

Istnieje możliwość dofinansowania studiów dla osób bezrobotnych. Dofinansowanie może stanowić nawet 100% kosztów studiów. Szczegółówe informacje oraz warunki dofinansowania znajdziecie Państwo tutaj.